PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI »Novomat podarja letno vinjeto za leto 2020«

 1. Uvodne določbe
  Pravila določajo način nagradne igre »Novomat podarja letno vinjeto za leto 2020« (v nadaljevanju: nagradna igra), ki poteka na facebook strani www.facebook.com/avtosteklocenter/.
   
 2. Pomen nekaterih pojmov
  Organizator nagradne igre je Novomat d.o.o., Valvasorjeva 85, 2000 Maribor.
  Udeleženec nagradne igre je polnoletna oseba s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se na nagradno igro prijavi z všečkanjem facebook strani Novomat in ustreznim komentiranjem objave.
  Nagrajenec je udeleženec nagradne igre, ki prejme nagrado v skladu s temi pravili in jo tudi dejansko prevzame.
   
 3. Potek nagradne igre
  Nagradna igra poteka od 10.12.2019 do 22.12.2019.
  Sodelovanje v nagradni igri je možno z všečkanjem facebook strani Novomat in komentiranjem objave na facebook spletni strani www.facebook.com/avtosteklocenter/.
   
 4. Sodelovanje v nagradni igri
  Sodelovanje v nagradni igri je možno s prijavo na spletni strani www.facebook.com/avtosteklocenter/. Za sodelovanje sodelujoči všečkajo facebook stran Novomata in komentirajo objavo na facebooku. V nagradni igri se udeleženec strinja s temi pravili in pogoji nagradne igre.
   
 5. Nagrade
  Vsak udeleženec nagradne igre lahko v žrebanju dobi le eno nagrado.Nagradna igra poteka od 10.12.2019 do 22.12.2019. V žrebu bodo sodelovali vsi, ki bodo všečkali Novomat facebook stran in komentirali objavo.
  Žrebanje nagrade se izvede v ljubljanski enoti podjetja dne 23.12.2019.
  Nagrada: Letna vinjeta za leto 2020
   
 6. Prevzem nagrad
  Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba ni mogoča. Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini, kakor tudi ni možen prenos nagrade na drugo osebo, kot je bila izbrana.
  Nagrajencem bo navodila o izbiri in prevzemu nagrade organizator posredoval sporočilo preko socialnega omrežja Facebook. V primeru, da nagrajenec ne prevzame nagrade, je organizator ni dolžan podeliti drugemu udeležencu.
   
 7. Davki od nagrad
  Dobitek v nagradni igri, ki presega skupno vrednost 42 EUR, se v skladu z Zakonom o dohodnini, obdavči po stopnji 25% od vrednosti dobitka povečanega s koeficientom davčnega odtegljaja. Izračun in plačilo akontacije dohodnine opravi družba, ki nagrado podarja. Če je znesek izračunane akontacije nižji od 20 EUR, se akontacija dohodnine ne odtegne in ne plača. Vrednost dobitka nad 42 EUR se všteva v letno davčno osnovo za odmero dohodnine. Morebitne druge davčne obveznosti bremenijo nagrajence.
   
 8. Varovanje podatkov
  Sodelovanje udeleženca v nagradni igri se šteje za privolitev posameznika v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07; v nadaljevanju: ZVOP-1-UPB-1), da organizator Novomat d.o.o. hrani osebne podatke udeleženca, jih obdeluje in uporablja za namen izvajanja nagradne igre.
  Pridobljene osebne podatke bo organizator skrbno varoval in uporabljal v skladu z zakonom ter samo za namen, za katerega so bili pridobljeni in jih ne bodo posredovali tretjim osebam.
  Udeležencu nagradne igre so skladno z ZVOP-1-UPB1 zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.
   
 9. Končne določbe
  Pravila nagradne igre, ki bodo objavljena na spletni strani organizatorja, stopijo v veljavo z dnem 10.12.2019. Udeleženci nagradne igre se s sodelovanjem v nagradni igri strinjajo s temi pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri in se zavezujejo, da bodo le-ta upoštevali ter jamčijo, da so posredovani podatki pravilni. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za prevladujoča glede na vse druge objave, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Organizator lahko spremeni pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O morebitnih spremembah pravil bodo udeleženci obveščeni na socialne omrežju Facebook www.facebook.com/avtosteklocenter/.